Verksamheter

Med en bred kompetens

och erfarenhet

Härbärge / Hemlösa

I ett lugnt område i södra Stockholm tar vi emot personer som på grund av hemlöshet behöver en
plats att vila på över natten. Härbärget är lättillgängligt och personal finns tillgänglig för att
säkerställa att de enskilda kommer på plats ordentligt vid ankomsten.

På vårt härbärge erbjuds hemlösa personer en trygg sovplats, mat, dusch och möjlighet till en stunds
gemenskap. Vi kan anpassa sovplatserna utifrån behov och även par är välkomna då flerbäddsrum
finns tillgängligt. Finns en extra känslighet för ljud och störningar kan vi planera våra inskrivningar så
att hen som behöver en lite mer avskild plats att vila på placeras i ett rum på avstånd från övriga
medboende.

Särskilt kvalificerade kontaktperson (SKKP)

Syftet med denna typ av mentorskapsinsatser är att, genom tillit, trygghet och empati, stödja och
stärka ungdomen för att främja en social utveckling. Vi vill även möjliggöra för barnet eller
ungdomen att bo kvar i hemmet/ undvika placering i andra typer av boendeformer.

För att den unge skall få de bästa förutsättningarna att vilja och kunna ta emot den beviljade
insatsen, väljer vi i samarbete med socialtjänsten ut personal med rätt bemötande, ålder, kön och
intressen för uppdraget. Samtliga anställda har relevant utbildning och erfarenhet av psykosocialt
arbete med ungdomar.

Skyddat boende

Vi erbjuder våra placerade det stöd som bedöms lämpligt, utifrån individens behov. Vi gör tillsammans med er en individanpassad bedömning samt kartläggning om hur stödbehovet ser ut. För oss är varje uppdrag unikt. Praktiskt stöd som anses vara relevant för att bidra till säkerhet, välmående och självständighet tillhandahåller vi genom särskilt kvalificerade kontaktpersoner. Samtliga placerade har en knapp-telefon knuten till sig, där personal finns att nå dygnet runt. Vår personal har adekvat utbildning och erfarenhet av att arbeta med människor i kris, säkerhetsplanering samt hotbildsanalys.